Douwenocht

Alles over ondernemen

Duiken in de ecologische quickscan: doel, methoden, impact en praktische toepassingen

MBH Consult 

Een ecologische quickscan is een onderzoeksmethode waarbij snel en effectief de ecologische waarde van een gebied in kaart wordt gebracht. Dit onderzoek wordt vaak uitgevoerd bij planvorming, aanpassingen in de omgeving of bij de aanvraag van een vergunning. De quickscan geeft inzicht in de mogelijke impact van dergelijke veranderingen op de biodiversiteit. De relevantie van een ecologische quickscan kan niet worden onderschat. Door de snelle en grondige analyse die het biedt, kunnen mogelijke knelpunten in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Dit draagt bij aan het voorkomen van onnodige vertragingen in de projectplanning en mogelijke kostbare aanpassingen in een later stadium. Bovendien ondersteunt het de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van natuurbescherming. Het zorgt dat u voldoet aan uw verplichtingen met betrekking tot de Flora- en faunawet of de Wet natuurbescherming. Zodoende vormt een ecologische quickscan een essentieel onderdeel van de duurzame besluitvorming, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel de natuur als de menselijke activiteiten.

Methodologie en processen van ecologische quickscan

Het uitvoeren van een ecologische quickscan vereist een gestructureerde aanpak en nauwkeurige methodologie. Allereerst moet u een voorstudie doen om de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en habitats te identificeren. U kunt hiervoor gebruik maken van bestaande gegevens en rapporten, maar ook van uw eigen waarnemingen en kennis. Vervolgens moet u de resultaten van de voorstudie interpreteren en hierbij rekening houden met verschillende factoren zoals seizoensvariaties, ecologische context en de gevoeligheid van soorten. Dit zal u helpen om potentiële ecologische effecten te voorspellen. Na de voorstudie is het tijd om veldonderzoeken uit te voeren. Hierbij gaat u naar de betreffende locatie en verzamelt u gegevens over de daadwerkelijke aanwezigheid en verspreiding van beschermde soorten en habitats. U kunt verschillende technieken gebruiken, zoals veldobservatie, geluidsopnames of het gebruik van camera’s. Het is belangrijk om uw onderzoek op een systematische en transparante manier uit te voeren. U moet uw methoden duidelijk documenteren en uw resultaten nauwkeurig rapporteren. Dit zal zorgen voor de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van uw quickscan.

Effecten na een ecologische quickscan

De bevindingen van een ecologische quickscan kunnen aanzienlijke impact en gevolgen hebben. Als uit de quickscan blijkt dat er kritische habitats of bedreigde soorten in het gebied aanwezig zijn, kan dit de voorgestelde ontwikkeling belemmeren. De aanwezigheid van dergelijke ecologisch waardevolle elementen kan leiden tot de noodzaak van aanpassingen in het ontwerp om schade aan deze elementen te voorkomen, wat uiteraard invloed heeft op zowel de planning als de kosten van het project. Het kan ook nodig zijn maatregelen te nemen om potentiële negatieve effecten te mitigeren. Dit kan variëren van het verplaatsen van dieren tot het aanleggen van ecologische corridors voor de beweging van dieren. Afhankelijk van de ecologische waarde van het gebied kan dit aanzienlijke implicaties hebben voor zowel de projectkosten als de tijdlijn. Bovendien kan de quickscan ook juridische gevolgen hebben. Als er bijvoorbeeld bedreigde soorten in het gebied aanwezig zijn, zijn er wettelijke beperkingen voor wat u kunt doen in dat gebied. Dit kan verdere beperkingen opleggen aan uw project.

Vier voorbeelden van ecologische quickscans

Een ecologische quickscan is een waardevol instrument voor vroege projectplanning, zoals in het geval van de ontwikkeling van een zonne-energiepark in Noord-Holland. De quickscan onthulde de aanwezigheid van beschermde vogelsoorten in het gebied, wat leidde tot aanpassingen in het ontwerp van het park om verstoring van deze soorten te minimaliseren. Een ander voorbeeld is een windmolenpark in Zeeland, waarbij ook een dergelijke analyse werd uitgevoerd. De bevindingen leidden tot de ontwikkeling van een gedetailleerd plan voor natuurcompensatie, met inbegrip van de aanplant van nieuwe bosgebieden om de impact op het lokale ecosysteem te verminderen. In een minder stedelijke omgeving werd een quickscan uitgevoerd voor een geplande weguitbreiding in het platteland van Gelderland. Hier werd een belangrijke habitat voor dassen ontdekt, resulterend in de implementatie van dassentunnels in het ontwerp van de weguitbreiding. In stedelijke gebieden, zoals in het geval van een stadsvernieuwingsproject in Utrecht, kan een quickscan helpen om te zorgen voor het behoud van stedelijke groene ruimtes en beschermde soorten, zoals vleermuizen, die afhankelijk zijn van deze habitats.

Kijk op de site van MBH Consult en neem een scan af!

MBH Consult